Методологічні основи валеології

Методологія наукиучення про її структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності. Методологічний підхід у науціце в кожному конкретному випадку виявляти матеріальну основу причинно-наслідкових зв'язків між окремими явищами.

Живі організми нашої планети (біосфера) мають здатність до самобудови (формування біосистеми) і репродукції. В основі цієї здатностітипові спеціалізовані структури.

На молекулярному рівніце амінокислоти, ліпіди, вуглеводи та інші органічні сполуки, зокрема такі, що здатні до депонування енергії, тобто макроерги, єдиний спосіб зберігання спадковості, тобто молекули ДНК та РНК.

На клітинному рівніспецифічні утворення, тобто органели клітин.

На тканинному й органному рівніоднорідні популяції клітин, що утворюють тканини та формують органи.

На рівні організмурізноманітність індивідів та видів. Сукупності окремих індивідів одного виду утворюють популяції, а з популяцій різних видів на спільних територіях формуються біогеоценози.

Реалізація життя як основної функції структури визначається діяльністю всіх її елементів. А ця діяльність забезпечується постійною циркуляцією потоків пластичних речовин, енергії та інформації, з одного боку, у самій біосистемі, а з іншогоміж біосистемою та середовищем, в якому вона існує. Саме ці потоки і визначають наявність феномена життя, є основою самовідновлення, саморегуляції і репродукції живих систем.

Ступінь упорядкування, удосконаленість біосистеми визначається як значеннями показників гомеостазу, так і можливістю їх відновлення при дії зовнішніх і внутрішніх факторів надмірної сили.

Розглядаючи людину як вищу форму реалізації феномена життя, слід пам'ятати про її здатність пізнавати світ, відчувати своє місце в колективі, сім’ї, самопроявлятись через соціальну активність. Ця здатність характеризує психічні (емоційно-інтелектуальні) і духовні аспекти здоров'я людини як вищі прояви її цілісності.

Саме з усього цього і випливають методологічні основи валеології:

1.Здоров'я людини розглядається як самостійна соціально біологічна категорія, яка може бути кількісно та якісно охарактеризована певними показниками та якою можна керуватиформувати, зберігати та зміцнювати.

2.Між здоров'ям і хворобою існує перехідний "третій" стан.

3.Підхід до людини та її здоров'я є інтегральним (системним) та холістичним (від holos - цілісний). Методи валеологіїпереважно природні, без використання медикаментів.

4.Теоретичні принципи валеології відповідають завданням загальної теорії медицини, що поєднує філософські погляди на суть здоров'я, хворобу та перехідний стан.

Комментарии к статье "Методологічні основи валеології"
Добавить свой комментарий
*все поля должны быть заполнены
голод в україні 1932-33